દર્શાવું…અંદરની આંખથી દેખો દેખનાર ને ‘ જ ‘ દેખો જાણનાર ને ‘ જ ‘ જાણો,
સહજ સમયસાર ને જોવાના ચક્ષુ અર્થાત સહજશુધ્ધ નય થી જુઓ.

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

શ્રી કુંદકુંદાચાર્ય દેવનો આચાર્ય પદવી દિન

 ઓડિયો + વિડીયો (Audio + Video)