પરમ ભક્તિ
શ્રી મહાવીર ભગવાન જન્મ કલ્યાણક અને
શ્રી કાનજીસ્વામી સંપ્રદાય પરિવર્તન જયંતિ