પર્યુષણ પર્વ

અતિ અપૂર્વ આત્મા એનું નામ પર્યુષણ પર્વ

૧૦ મો દિવસ – ઉત્તમ બ્રહ્મચર્ય દિવસ

શ્રી વાસુપૂજ્ય ભગવાન મોક્ષ કલ્યાણક

૯ મો દિવસ – ઉત્તમ આકિંચન્ય ધર્મ

૮ મો દિવસ – ઉત્તમ ત્યાગ ધર્મ

૭ મો દિવસ – ઉત્તમ તપ

૬ ઠો દિવસ – ઉત્તમ સંયમ ધર્મ

૫ મો દિવસ – ઉત્તમ શૌચ ધર્મ

૯ માં તીર્થંકર શ્રી પુષ્પદંત / સુવિધિનાથ મોક્ષ કલ્યાણક

ચોથો દિવસ – ઉત્તમ સત્ય શાશ્વત જ્ઞાયકભાવ
જ્ઞાત તે તો તે જ છે એનું નામ ઉત્તમ સત્ય

શુદ્ધ નય પૂર્વક ૬ દ્રવ્યો નું સ્વરૂપ

ત્રીજો દિવસ – ઉત્તમ આર્જવ – ૭ માં તીર્થંકર શ્રી સુપાર્શ્વનાથ ભગવાન ગર્ભ કલ્યાણક

દ્વિતીય દિવસ – ઉત્તમ માદૅવ ધર્મ

પ્રથમ દિવસ – ઉત્તમ ક્ષમા અર્થાત પ્રથમ આત્મા ને જાણ